The Shakedown 8

MarikeBand

Dizze band spilet meardere sjenres. Meast punk, ska en folk, mar ek reggae, sigeuner en rock-‘n-roll komme foarby. Nei eigen sizzen lestich om dan de fuotten op de grûn te hâlden! Dêr wolst by wêze dochs?

Too sloeg en de Watjongs

MarikeBand

Too Sloeg en de Watjongs is een band die niet vies is van een biertje of twee of drie of… Ze nemen het leven niet al te serieus en dat geldt ook voor hun sloege muziek. Soms gaat het mis, soms gaat het goed maar ze doen hun best. Wel staan ze altijd garant voor een avond vol gekkenhuis watjong.

Damaged Justice – Metallica Tribute

MarikeBand

Metallica tribute Damaged Justice ek op MILF! Dizze ervaren muzikanten spylje net allinnich Metallica, se libje it! Mei eksplosive muzyk, enerzjy op it poadium en in yndrukwekkende ljocht- en gelûdshow bringe sy âlde tiden wer ta libben.

Spare Riffs

MarikeBand

Dizze band út eigen doarp sjochst ek op 6 july! Sy spylje benammen rock, rythm & blues en in fleuchje country út de jierren 50, 60 en 70 mei no en dan in útstapke nei oare desennia.

Finyl DJ Wietse

MarikeBand

Ast it festival terrein opkomst en dyn earste bierke drinkst, lekker geniete fan noflike muzyk fan echte finyl plaatsjes! Finyl DJ Wietse komt se foar ús draaien op MILF!

Pieter Sahieter

MarikeBand

Nei alle machtige bands slute we dizze wylde edysje fan MILF ôf mei de hits fan Pieter Sahieter! Mei ferskes as Woanskip mei Anneke Douma, In Nije Dei mei De Kast en Gjin Gesodemieter mei De Doelleazen, is Pieter Sahieter útgroeit tot dé ôfsluter fan de Fryske feesten en festivals.

Wurd Freon fan MILF

MarikeOverig

Bisto in MILF gonger yn hert & nier? Draachst it festival in waarm hert ta? Of wolst gewoan hiel graach in te gekke en unike MILF gadget krije? Wurd dan Freon fan MILF. Stjoer in mail mei dyn namme en oantal freonen nei info@muzuder.nl en krij ek noch 10% koarting op dyn tagongskaart én dyn namme op de “Wall of …

Bildtstar

MarikeBand

Get ready to rock your socks off!  Want ast by Bildtstar noch altyd tinkst oan ierappels, hast de lêste tiid ûnder in stien libbe! Dizze mannen hawwe keihurd wurke om harren muzyk de wrâld yn te blazen, en op 6 July binne se by ús te bewûnderjen! Raw oldschool, fast and trashy, with that glimmering hint of shiny class rock …

Asbest

MarikeBand

ASBEST, Das best! Mit bier, sjek n’ anpotende boererock, komm’ disse 3 jonge honden vanuut t’ Stellingwarfse platteland de bende op stelten zette! Brent Trave zit med’n zak vol pit achter t drumstel te raggen, Ritme Roan loat de vloer op n’ neer trillen mit zien bassgitaar, en Jannes Scheltinga bleerd iederene de tente uut! Teksten over kroeg avonturen, fixerij, drank …

Pulse

MarikeBand

It unike lûd en de eigen nûmers fan PULSE binne in ferfrissende miks, ynspirearre troch de ferskillende muzykstylen fan harren heiten en fol mei libbensûnderfiningen fan de jongerein yn al syn nuânses. Ferwachtsje in boeiende kombinaasje fan de tiidleaze rock-‘n-roll fan de Rolling Stones, de rauwe grunge fan Nirvana en de enerzjy fan Herman Brood en syn Wild Romance, en …