Spare Riffs

MarikeBand

Dizze band út eigen doarp sjochst ek op 6 july! Sy spylje benammen rock, rythm & blues en in fleuchje country út de jierren 50, 60 en 70 mei no en dan in útstapke nei oare desennia.