Pearl Jam Project

Hindrik Band

In 5 – koppige groep dreaune muzikanten dy ’t de songs fan Pearl Jam foar it fuotljocht bringt mei as doel jimme in echte Pearl Jam experience te jaan. Sa spylje se sets dy’tst ek ferwachtsje kinst by in live show fan de echte helden en foar de echte Pearl Jam kenner ha se tocht oan lytse details. Komsto se spotten op MILF?