Leave17

Leave 17

Hindrik Overig

Kom fuort yn de himelske sfearen op MILF! Leave 17 sjongt jim temjitte as jim it terrein op komme. Kinst dus fuort los, want mei pop/rock nûmers út de sixties oant mie no swinge se de pan út.