Folgas

Hindrik Band

Feesttinte, festival, teäter as kroech, de Fryske countryrock fan Folgas stiet oeral as in hûs. Machtige meistampers dy ’t de tinte op ‘e kop sette. Mar ek moaie lytse ferskes oer it libben yn de “Fryske country”. Net te yngewikkeld mar wol nijsgjirrich. Werkenber, meisjongber, en altyd FOLGAS!