Bildtstar

MarikeBand

Get ready to rock your socks off!  Want ast by Bildtstar noch altyd tinkst oan ierappels, hast de lêste tiid ûnder in stien libbe!
Dizze mannen hawwe keihurd wurke om harren muzyk de wrâld yn te blazen, en op 6 July binne se by ús te bewûnderjen! Raw oldschool, fast and trashy, with that glimmering hint of shiny class rock and roll”, dat is Bildtstar.